بس است

بس است

بس است بس است,قدرت ویرانگر اعتیاد,آتش بیماری اعتیاد,ولع مصرف مواد,فلاکت های اعتیاد با تمام توانی که در وجود نحیفم باقی مانده بود نالیدم بس است! » آن قدر این جمله را در عمرم تکرار کرده بودم که خدا می داند. صادقانه دیگر دلم نمی خواست مصرف کنم. با این همه، دستم را به سمت آن …

بس است ادامۀ مطلب »