فقط برای امروز

فقط برای امروز

فقط برای امروز فقط برای امرو کتاب فقط برای امروز شومیز پیش گفتار کتاب فقط برای امروز که اکنون در اختیار شماست، حاصل تقریبا ده سال فعالیت انجمن NA است. تمایل جدی به تهیه کتاب مراقبه روزانه برای اعضای NA مدت کوتاهی پس از تأیید اولیه کتاب پایه در سال ۱۹۸۲ آغاز شد. بین سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۸۹ حدود …

فقط برای امروز ادامۀ مطلب »