یک برنامه ی فروتنی

یک برنامه ی فروتنی

یک برنامه ی فروتنی یک برنامه ی فروتنی برای من برنامه ی NA مساوی است با فروتنی، چیزی که لازمه ی بهبودی است . من برای بخشیدن و دریافت کردن نیاز دارم که تواضع داشته باشم . من نیاز دارم جهت یادگیری و یاد دادن، متواضع باشم. تواضع هیجانی است که من احساس می کنم در مقابل …

یک برنامه ی فروتنی ادامۀ مطلب »