عضو NA و ارائه خدمات دربیمارستانها و زندانها

عضو NA و ارائه خدمات دربیمارستانها و زندانها

عضو NA و ارائه خدمات دربیمارستانها و زندانها عضو NA و ارائه خدمات دربیمارستانها و زندانها بسیاری از اعضای انجمن معتادان گمنام، متوجه شده اند که خدمت در بیمارستان ها و زندان ها، بخش مهمی از بهبودی شخصی شان را تشکیل داده است. اعضای ما که فعالانه در ارائه خدمات به بیمارستان ها و زندان …

عضو NA و ارائه خدمات دربیمارستانها و زندانها ادامۀ مطلب »