شنیدن صدای بهبودی

شنیدن صدای بهبودی

شنیدن صدای بهبودی شنیدن صدای بهبودی در یک روز زمانی که درحال خوردن پیتزا بودم یا بهتر بگم داشتم سعی می کردم که پیتزا نخورم، در حال سبک و سنگین کردن این موضوع بودم که چگونه میتونم پیتزا خوردنم را مدیریت کنم که یاد حرف دخترم افتادم که یک بار از من پرسید که چرا …

شنیدن صدای بهبودی ادامۀ مطلب »