شما من را زنده نگه می دارید

شما من را زنده نگه می دارید

شما من را زنده نگه می دارید شما من را زنده نگه می دارید پاکی ام را در یک مرکز بازپروری به دست آوردم و 11 ماه آنجا زندگی کردم. هر شب جلسه میرفتم و هر وقت میتوانستم جلسه خانگی هم شرکت میکردم و آخر هفته 3 جلسه در روز شرکت میکردم. به مدت 7 …

شما من را زنده نگه می دارید ادامۀ مطلب »