شروع بهبودی

شروع بهبودی

شروع بهبودی شروع بهبودی من یک شغل ثابت داشتم و هر روز سر کار می رفتم، اما زندگی ام ثبات نداشت؛ چون همچنان وابسته مواد مخدر بودم. برای من این آغاز پایان بود، و شروع بهبودی. در چنان سرگشتگی ناامیدانه ای دست و پا میزدم که فقط دلم میخواست سرم را بگذارم زمین و بمیرم. …

شروع بهبودی ادامۀ مطلب »