شاکرم که خدا هنوز هم دعای معتادجماعت را می شنود

شاکرم که خدا هنوز هم دعای معتادجماعت را می شنود

شاکرم که خدا هنوز هم دعای معتادجماعت را می شنود شاکرم که خدا هنوز هم دعای معتادجماعت را می شنود سرگذشت من شبیه خیلی های دیگر است، چه کسانی که قبل از من وارد شده اند ، چه کسانی که بعد از من خواهند آمد. قصه ای است مکرر از آن متأسفانه تعداد بسیار زیادی …

شاکرم که خدا هنوز هم دعای معتادجماعت را می شنود ادامۀ مطلب »