سنت چهارم سنت 4

سنت چهارم

سنت چهارم سنت چهارم هر گروه بایست مستقل باشد، به استثنای مواردی که برگروه‌های دیگر و NA درکل اثر بگذارند.   استقلال گروه‌ها، لازمه بقاى ماست. در لغت نامه، مفهوم مستقل این است: داشتن حق و قدرت حکومت بر خود، چه مستقیماً و چه با تحویل گرفتن از دیگرى، و بدون کنترل خارجى. بدین ترتیب که گروه‌ها‌ى ما بر …

سنت چهارم ادامۀ مطلب »