سنت پنجم

سنت پنجم

سنت پنجم سنت پنجم هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.   « یعنى می گوئید هدف اصلى ما رساندن پیام است؟ من فکر می‌کردم ما براى پاک شدن این جا آمده ایم.تصور می‌کردم هدف اصلى ما بهبودى از اعتیاد به موادمخدراست ».البته در مورد فرد، …

سنت پنجم ادامۀ مطلب »