سنت هشتم

سنت هشتم

سنت هشتم سنت هشتم معتادان گمنام، بایست همیشه غیر‌حرفه‌ای باقی بماند ، اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند.   سنت هشتم، برای ثبات NA در کل اهمیت حیاتی دارد. برای درک این سنت لازم است مفهوم >>مراکز خدماتی غیرحرفه ای<< و >> کارمند خاص<< رامشخص کنیم. پس از آگاهی از مفاهیم …

سنت هشتم ادامۀ مطلب »