سنت سوم

سنت سوم

سنت سوم سنت سوم تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است . این سنت ، برای فرد و گروه ، هر دو مهم است . تمایل ، کلید اصلی و پایه و اساس بهبودی ما است. در داستان ها و تجارب ما در رساندن پیام بهبودی به معتادی که هنوز در عذاب است ، واقعیت …

سنت سوم ادامۀ مطلب »