سنت دوم

سنت دوم

سنت دوم سنت دوم در ارتباط با هدف گروه ما ، تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که به گونه ای ممکن خود را در وجدان گروه ، بیان کند. رهبران ما خدمت‌گزاران مورد اعتماد ما می باشند، آنها حکومت نمی کنند . در معتادان گمنام، ما نگران حفظ خویش، از نفس خود هستیم …

سنت دوم ادامۀ مطلب »