سنت اول

سنت اول

سنت اول سنت اول منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد .بهبودی شخصی به اتحاد NA بستگی دارد .   سنت اول، مربوط به اتحاد و منافع مشترک است. یکى از مهم ترین نکات زندگى جدید ما این است که ما جزیى از یک گروه معتادان در حال بهبودى هستیم. بقاى ما، مستقیماً به بقاى گروه …

سنت اول ادامۀ مطلب »