زندگی به روال برنامه

زندگی به روال برنامه

زندگی به روال برنامه زندگی به روال برنامه   آنچه برای ما مفید بود: یادداشتهای روزانه NA هدف از این ترازنامه روزانه این است که بدانیم امروز چه جور آدمی هستیم و چه طور رفتار می کنیم . سعی کنید هر روز به تمام این سئوال ها پاسخ دهید. تا می توانید بگذارید پاسخ هایتان ساده …

زندگی به روال برنامه ادامۀ مطلب »