روز راهنما ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰ ما اینجا هستیم تا آزادانه با معتادانی که خواهان بهبودی هستند مشارکت کنیم کتاب پایه    ( برنامه معتادان گمنام چیست)

روز راهنما

روز راهنما ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰ ما اینجا هستیم تا آزادانه با معتادانی که خواهان بهبودی هستند مشارکت کنیم کتاب پایه    ( برنامه معتادان گمنام چیست)