روحیه خدمت گزاری

روحیه خدمت گزاری

روحیه خدمت گزاری روحیه خدمت گزاری معتادی اهل ایران هستم. در ۱۹۹۶ (۱۳۷۵] در یک مرکز سم زدایی با NA آشنا شدم. این آشنایی مرا به شیوه زندگی جدیدی هدایت کرد؛ نه از سر تمایل بلکه از سر عجز و ناامیدی مرا تقریبا در حالت بیهوشی به آن مرکز برده بودند و دو روز تمام …

روحیه خدمت گزاری ادامۀ مطلب »