روابط عمومی NA (فصل چهارم)

روابط عمومی NA (فصل چهارم)

روابط عمومی NA (فصل چهارم) روابط عمومی NA (فصل چهارم) روابط عمومی NA,فصل چهار,فصل چهارم,روابط متقابل NA,اصول اساسی PR آموزش و آماده سازی برای روابط متقابل با جامعه   تمرکز این فصل بر چگونگی آماده سازی و ایجاد روابط با مخاطبان جامعه است که شامل مطالب آموزشی و تجارب جامع برای خدمتگزاران مورد اعتمـاد می …

روابط عمومی NA (فصل چهارم) ادامۀ مطلب »