روابط عمومی NA (فصل سیزده)

روابط عمومی NA (فصل سیزده)

روابط عمومی NA (فصل سیزده) روابط عمومی NA (فصل سیزده) دولت ایجاد رابطه با ارگانهای دولتی می تواند اعتبار انجمن معتادان گمنام را به عنوان یک منبع مفید در خدمت اجتماع ، به ثبات رسانده و افزایش دهد. این رابطه ها اغلب باعث می شود که کارکنان ارگانهای دولتی از انجمن معتادان گمنام حمایت کرده و یا …

روابط عمومی NA (فصل سیزده) ادامۀ مطلب »