رها کردن نواقص

رها کردن نواقص

رها کردن نواقص رها کردن نواقص برای من، کنار گذاشتن نواقص شخصیتی، روندی آهسته و تدریجی بوده که گاهی آرزو می کنم سریعتر اتفاق بیفتد. اما نواقص من چه هستند؟ از نظر من، این نواقص، خصیصه های بنیادی انسانی است که توسط خودمحوری ام از حالت تعادل خارج شده اند. نواقص شخصیتی، آن چیزهایی هستند …

رها کردن نواقص ادامۀ مطلب »