رنجش ها قاتل بهبودی هستند

رنجش ها قاتل بهبودی هستند

رنجش ها قاتل بهبودی هستند رنجش ها قاتل بهبودی هستند هنگامی که من قدم چهارم خودم را کار می کردم، راهنمای مرا به سوی رنجش های قدیمی که ممکن بود داشته باشم، راهنمایی کرد. من ابتدا متوجه رنجش های بزرگ از خانواده، همکاران و دوستانم شدم، اما هر چه بیشتر در آن قدم فرو می رفتم، بیشتر …

رنجش ها قاتل بهبودی هستند ادامۀ مطلب »