افشاندن بذر

افشاندن بذر

افشاندن بذر افشاندن بذر,رفیق مصرف,آمادگی ترک مصرف,معتادان کارتن خواب ما در کشورمان، در جلسات آواز می خوانیم . وقتی کسی به مناسبت سال ماه گرد پاکی می رود جا کلیدی اش را بگیرد، ما آوازی می خوانیم که به نوع سرود رسمی NA در کشور ما تبدیل شده است. این آواز در مورد آدم ساده …

افشاندن بذر ادامۀ مطلب »