تحت هر شرایطی

تحت هر شرایطی

تحت هر شرایطی تحت هر شرایطی حس می کنم ،به سختی به یاد می آورم، که یک مادر هستم، خسارتی که به من وارد شد همانا از دست دادن دو پسرم می باشد. کلمه فقدان، بازگو کننده خلاء وجود دو فرزند عزیزم نیست. هر دو پسرم به فاصله زمانی سه ماه از یکدیگر فوت کردند، …

تحت هر شرایطی ادامۀ مطلب »