راهنما و رهجو شدن

راهنما و رهجو شدن

راهنما و رهجو شدن راهنما و رهجو شدن,یک راهنما در NA,مشارکت با راهنما یکی از پیشنهاداتی که بسیاری از ما در بدو شرکت در جلسات NA می شنویم این است که راهنما بگیریم. به عنوان تازه وارد ، ممکن است معنای آن را درک نکنیم. یک راهنما به چه معناست؟ چگونه ما راهنما گرفته و از او …

راهنما و رهجو شدن ادامۀ مطلب »