راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام فقط یک لازمه برای عضویت در NA وجود دارد به تمایل به قطع مصرف” ، اما در عوض این عضویت منافع بسیاری دارد. یکی از منافع آن ، داشتن امتیاز خدمت کردن می باشد. ما که دارای بیماری اعتیاد هستیم ، سال های …

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام ادامۀ مطلب »