راهنمای بیمارستانها و زندان ها

راهنمای بیمارستانها و زندان ها

راهنمای بیمارستانها و زندان ها راهنمای,بیمارستانها و زندان ها معرفی کتاب : پیش گفتار کمیته H&I کنفرانس خدمات جهانی این کتاب راهنما را بر اساس تجربه وسیع کمیته‌های فرعی H&I  ، در سراسر انجمن تدوین نموده است نهایت تلاش به منظور بهره برداری از تجربیات غنی موجود H&I در انجمن ما و استفاده از آن …

راهنمای بیمارستانها و زندان ها ادامۀ مطلب »