دماغه

دماغه

دماغه دماغه,دنیای زیرزمینی مواد مخدر,نجات زندگی معتاد,سوء مصرف مواد,شخصیت اعتیادی راهنمای من می گوید این سرگذشت نمونه ای است از «قدرت نمایی خداوند». من فقط ماجرا را برایتان تعریف می کنم و قضاوت را بر عهده خودتان می گذارم. ما در نزدیک ترین دوست من، هیچ وقت دوست نداشت ما با هم بگردیم. به دوستم …

دماغه ادامۀ مطلب »