اعاده حیثیت

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت اعاده حیثیت,رفتارهای معتادوار,معتاد جویای بهبودی,در کنار اعضای NA,کابوس زمان مصرف وسوسه و اجبار پیش از این که مصرف مواد را شروع کنم در زندگی من حضور داشت. از همان کوچکی رفتارهایم انگار معتادوار بود : خوردنم، تلویزیون دیدنم ، خوابیدنم، ناخن جویدنم، و طرز درخواست توجه از دیگران. تاریخچه خانوادگی ما پر است از جنگ، …

اعاده حیثیت ادامۀ مطلب »