در يک جلسه NA چه رخ مي دهد؟

در یک جلسه NA چه رخ می دهد؟

در یک جلسه NA چه رخ می دهد؟ در یک جلسه NA چه رخ می دهد؟ اگر شما به تازگی به NA وارد شده اید و یا قصد دارید که برای اولین بار به یک جلسه انجمن معتادان گمنام بروید جالب است بدانید که چه اتفاقی در جلسات رخ می دهد. زمانی که ما در اینجا برای به اشتراک گذاشتن …

در یک جلسه NA چه رخ می دهد؟ ادامۀ مطلب »