داستان لغزش من

داستان لغزش من

داستان لغزش من داستان لغزش من تولد ۱۵ سالگی ام به یک مرکز ترک اعتیاد رفتم. هراسان،تنها و مملو از احساس گناه بودم. در همان موقع بود که متوجه شدم برای پذیرش اینکه در مقابل بیماری ام عاجزم و زندگی ام غیر قابل اداره شده است آماده ام. بعد از اتمام دوره از آن مرکز …

داستان لغزش من ادامۀ مطلب »