کتابچه گروه,معتادان مواد مخدر,خواهان بهبودی,هویت NA

کتابچه گروه

کتابچه گروه کتابچه گروه,معتادان مواد مخدر,خواهان بهبودی,هویت NA مقدمه………………………………………………………………………………۱ یک گروه NA چیست؟…………………………………………………………….۲ گروه همیشگی (خانگی) چیست؟……………………………………………..۴ چه کسی می تواند یک عضو باشد؟……………………………………………۵ جلسات «باز» و «بسته» کدامند؟……………………………………………….۶ در چه مکان هایی می توان جلسات NA را برگزار کرد؟……………………….۷ چه نوع فورمت هایی را می توانیم در جلسات استفاده کنیم؟………………۹ جلسات مشارکت. جلسات عنوان …

کتابچه گروه ادامۀ مطلب »