رفتارهای اخلال گرانه و خشونت آمیز

رفتارهای اخلال گرانه و خشونت آمیز

رفتارهای اخلال گرانه و خشونت آمیز رفتارهای اخلال گرانه,خشونت آمیز,فضای بهبودی گروه های ما ،گاهی برای حفظ فضایی که در آن معتادان بتوانند بهبودی شان را با یکدیگر به مشارکت گذارند، با چالش هایی مواجه می شوند.  این جزوه به یکی از همین چالش ها می پردازد: رفتارهای اخلالگرانه یا خشونت آمیز در گروه های NA.. …

رفتارهای اخلال گرانه و خشونت آمیز ادامۀ مطلب »