خبرنامه خدمات جهانی اکتبر ۲۰۲۱

خبرنامه خدمات جهانی اکتبر ۲۰۲۱

خبرنامه خدمات جهانی اکتبر ۲۰۲۱ خبرنامه خدمات جهانی اکتبر ۲۰۲۱  انجمن معتادان گمنام ناحیه فارسی زبان uk جلد چهاردهم / نسخه پنج / اکتبر ۲۰۲۱ خبرنامه خدمات جهانی اکتبر ۲۰۲۱ با درود از طرف هیئت امنا. این آخرین نسخه از خبرنامه خدمات جهانی است، قبل از اینکه ما “دوره کنفرانس” را که به طور غیر معمولی …

خبرنامه خدمات جهانی اکتبر ۲۰۲۱ ادامۀ مطلب »