خانواده، دوستان و اعضای انجمن

خانواده، دوستان و اعضای انجمن

خانواده، دوستان و اعضای انجمن خانواده، دوستان و اعضای انجمن «من درگذر سالیان این اقبال را داشتهام که همه جور پست و بلند روزگار را ببینم اما بدون قدمها، بدون خانوادۀ NA و بدونِ اصولی که یادگرفته ام، طی کردنِ این فراز و نشیبها و همچنین گرامیداشتِ روزهای شاد، بسیار دشوارتر بود. من معتقدم هر …

خانواده، دوستان و اعضای انجمن ادامۀ مطلب »