خاطره ای از یک زندانی

خاطره ای از یک زندانی

خاطره ای از یک زندانی خاطره ای از یک زندانی خاطره ای از یک زندانی,کمیته بیمارستانها,سال پاکی,سایر اعضای NA,جلسه هفتگی هیچ چیز بیشتر از رفت و آمد  به زندان برای یک جلسه سه ساعته به من حس سپاسگزاری نمی­دهد جمعه شب  با کمیته بیمارستان ها و زندان ها در یک جلسه عالی در زندان ایالتی …

خاطره ای از یک زندانی ادامۀ مطلب »