زندان، تیمارستان، و بهبودی

زندان، تیمارستان، و بهبودی

زندان، تیمارستان، و بهبودی زندان، تیمارستان، و بهبودی زندان، تیمارستان، و بهبودی,حمایت معتادان گمنام,فارغ از مواد مخدر,اثرگذاری NA من در یک زندان ایالتی با معتادان گمنام آشنا شدم. در حال گذراندن سوم محکومیتم در عرض هفت سال بودم. بین این محکومیتها، هر بار فقط یکی دو ماه بیرون از زندان بودم که آن هم کارتن خوابی می …

زندان، تیمارستان، و بهبودی ادامۀ مطلب »