بولتن شماره ۲۹ هیات امنای خدمات جهانی

بولتن شماره ۲۹ هیات امنای خدمات جهانی

بولتن شماره ۲۹ هیات امنای خدمات جهانی بولتن شماره ۲۹ هیات امنای خدمات جهانی بولتن شماره ۲۹,پاک از مواد مخدر,حفظ فضای بهبودی,رهایی از اعتیاد درخصوص متادون و دیگر برنامه های داروهای جایگزین این بولتن توسط هیات امنای خدمات جهانی در سال ۱۹۹۶ نوشته شده و بیانگر دیدگاه هیات امنا در زمان نگارش آن است . …

بولتن شماره ۲۹ هیات امنای خدمات جهانی ادامۀ مطلب »