ثمرۀ کوشش های عاشقانه

ثمرۀ کوشش های عاشقانه

ثمرۀ کوشش های عاشقانه ثمرۀ کوشش های عاشقانه درسالِ 1993 تلاش کردم در یک جلسۀ NA در حیاطِ مرکزِ تأدیبیِ زنان در ایالت آریزونا شرکت کنم. در آن مقطع بیماری ام کاملأ زنده و سرِ حال در ذهن ام زندگی می کرد. بنابراین به گردانندۀ جلسه گفتم که نمی توانم نسبت به او احساس تشابه …

ثمرۀ کوشش های عاشقانه ادامۀ مطلب »