جاذبه ی گروه NA

جاذبه ی گروه NA

جاذبه ی گروه NA جاذبه ی گروه NA,انزجار و نفرت معتاد,روند برنامه بهبودی Na,درد فیزیکی قطع مصرف,تلخی های اعتیاد اعتیاد و مصرف مواد مخدر خود به تنهایی رنج های بسیاری برای یک معتاد به همراه می آورد ، اما نوع جنسیت و مصرف ، برای یک زن دردها را مضاعف می کند ، من هم …

جاذبه ی گروه NA ادامۀ مطلب »