تجربه یک معتاد با پذیرش ایمان و تعهد

تجربه یک معتاد با پذیرش ایمان و تعهد

تجربه یک معتاد با پذیرش ایمان و تعهد تجربه یک معتاد با پذیرش ایمان و تعهد تجربه یک معتاد,پذیرش ایمان و تعهد,ماهیت اعتیاد,هوس مواد,مصرف مداوم مواد وقتی که من به برنامه پیوستم ، مشکل خود را تشخیص داده بودم . من تمایل داشتم قطع مصرف کنم ولی نمی دانستم چگونه . به دلیل ماهیت اعتیاد ، تمامی …

تجربه یک معتاد با پذیرش ایمان و تعهد ادامۀ مطلب »