کار می کند،اگر ما هم کار کنیم

کار می کند،اگر ما هم کار کنیم

کار می کند،اگر ما هم کار کنیم کار می کند،اگر ما هم کار کنیم پس از پاک ماندن روز به روز و زندگی به روش برنامه NA، برای بیست و یک ماه، می توانم بگویم چند بیست و چهار ساعت پاکی را بدست آورده ام! لیکن به خوبی آگاهم که در یک تصویر بزرگ، تقریبا یک …

کار می کند،اگر ما هم کار کنیم ادامۀ مطلب »