صرف نظر از سن

صرف نظر از سن

صرف نظر از سن صرف نظر از سن,اسم معتادان گمنام,تا گلو در اعتیاد,بزم مواد مخدر,احتیاج به بهبودی اولین عضو NA که با او حرف زدم هم سن و سال مادرم بود. سال اول دبیرستان بودم و از تابستان به این طرف چیزی مصرف نکرده بودم. قبلش فقط چند ماه مواد مخدر مصرف کرده بودم؛ اما همان چند …

صرف نظر از سن ادامۀ مطلب »