تاریخچه و دستاوردهای ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستانuk

تاریخچه و دستاوردهای ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستانuk

تاریخچه و دستاوردهای ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستانuk تاریخچه و دستاوردهای ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستانuk این گزارش طبقِ درخواستِ یکی از گروه ها و با همکاریِ اعضای کادر اداری و مسئولینِ کمیته های فرعی در تاریخ مارچِ 2018 ایجاد گشته است. مقدمه: تا سالِ 2010 تنها یک جلسۀ فارسی زبان …

تاریخچه و دستاوردهای ناحیۀ خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستانuk ادامۀ مطلب »