بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی متون اصل ی بیانیه ها ا ز سایت اینترنت ی زیر دریافت شده است. www.na.org ١- بیانیه خدماتی شماره ۲ بیمارستان ها و مراکز معتادان مناسب ترین فرد برای پیام رسانی در یک مجموعه بیمارستان ها و مراکز معتادان کدام است؟ …

بیانیه های H&I هئیت امنا خدمات جهانی ادامۀ مطلب »