بولتن جلسات باز و بسته NA

بولتن جلسات باز و بسته NA

بولتن جلسات باز و بسته NA بولتن جلسات باز و بسته NA این مقاله در پاسخ به نیازهای اعضاء ما در آگوست 1987 به رشته تحریـر در آمـد . ایـن بولتن در طی کنفرانس سال 6-1995 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت . هدف مال در بیان جلسات باز و بسته NA کمک به اعضای …

بولتن جلسات باز و بسته NA ادامۀ مطلب »