بولتن روابط عمومی و سنت ها 

بولتن روابط عمومی و سنت ها 

بولتن روابط عمومی و سنت ها  بولتن روابط عمومی و سنت ها  ” بولتن شماره ۲۵ هیئت امنای خدمات جهانی “   روابط عمومی و سنت ها متن زیر بیانیه خط مشی هیئت امنای خدمات جهانی نیست، بلکه فقـط بـه منظـور ایجـاد انگیزه و گفتگو در مورد اهمیت روابط عمومی و تأثیر آن در معتادان گمنام می باشد. کمیته …

بولتن روابط عمومی و سنت ها  ادامۀ مطلب »