بولتن ( خدمات انجمن NA در مناطق روستایی و دور افتاده ) 

بولتن ( خدمات انجمن NA در مناطق روستایی و دور افتاده )   

بولتن ( خدمات انجمن NA در مناطق روستایی و دور افتاده )      بولتن ( خدمات انجمن NA در مناطق روستایی و دور افتاده ) این ابزارها برای ارائه پشتیبانی و راه حل و مشکلات رایج اعضا NA، گروههای دورافتاده و بدنه های خدماتی در روستاها یا مناطق دورافتاده و جوامع در حال توسعه …

بولتن ( خدمات انجمن NA در مناطق روستایی و دور افتاده )    ادامۀ مطلب »