بولتن جلسات با نیازهای خاص

بولتن جلسات با نیازهای خاص

بولتن جلسات با نیازهای خاص بولتن جلسات با نیازهای خاص در ذیل گزیده ای از گزارشی را می خوانید که توسط کمیته ویژه بررسی جلسات با نیازهای خاص به کنفرانس خدمات جهانی سال 1989 تقدیم شد . این کمیته سـال گذشـته تشکیل شد و علی البدل گرداننده هیئت امناء خدمات جهـانی بـه عنـوان مسـئول کمیتـه انتخاب شد . این …

بولتن جلسات با نیازهای خاص ادامۀ مطلب »