بهبودی چیست؟

بهبودی چیست؟

بهبودی چیست؟ بهبودی چیست؟ تعریف بهبودی در فرهنگ لغت، «برگشتن به یک حالت اولیه » است. ولی این معنی ممکن است برای بعضی از ما شبهه ایجاد کند، چرا که «حالت اولیه » ما ممکن است چندان هم خوش و خرم نبوده باشد. در هیج دوره ای یادم نمی آید دست کم اندکی خرابکاری نکرده …

بهبودی چیست؟ ادامۀ مطلب »