برگه خواندنی فقط برای امروز

برگه خواندنی فقط برای امروز

برگه خواندنی فقط برای امروز برگه خواندنی فقط برای امروز فقط برای امروز به خودت بگو فقط برای امروز ، افکارم را بر بهبودی ام متمرکز خواهم کرد زندگی می کنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری روز خوبی خواهم داشت. فقط برای امروز، به کسی در NA اعتماد خواهم کرد، کسی که مرا باور دارد و …

برگه خواندنی فقط برای امروز ادامۀ مطلب »